ДОКЛАД
ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 

 

Оценката за съответствие на част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект е систематичен преглед и проверка на проектните стойности  на техническите показатели за енергийна ефективност, съгласно чл.27.  от  Наредба 7/2004 (изм.ДВ 2013) за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, утвърдена от Министерството на регионалното развитие и благоустройство (изм. на МИП 2013г.) на основание чл.142 ал.9 от ЗУТ На базата на направената оценка се издава  доклад за съответствие, който се  изготвя по искане на Възложителя/ Инвеститора , въз основа на проучване и анализ на следната предоставена проектна  техническа документация: проекти по част „Архитектурна”, „Електро”, „Енергийна ефективност”, „ОВК” и т.н..