side-area-logo
ДОКЛАД
ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 

 

Оценката за съответствие на част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект е систематичен преглед и проверка на проектните стойности  на техническите показатели за енергийна ефективност, съгласно чл.27.  от  Наредба 7/2004(изм.изм.ДВ 2013) за енергийна ефективност,топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, утвърдена от Министерството на регионалното развитие и благоустройство (изм. на МИП 2013г.) на основание чл.142 ал.9 от ЗУТ На базата на направената оценка се издава  доклад за съответствие, който се  изготвя по искане на Възложителя/ Инвеститора , въз основа на проучване и анализ на следната предоставена проектна  техническа документация: проекти по част „Архитектурна”, „Електро”, „Енергийна ефективност”, „ОВК” и т.н.. Оценката за съответствие на част „Енергийна ефективност”  включва преглед и проверка на данните свързани с външните и вътрешните климатични условия свързани с функционалното предназначение на сградата, специфичните режими на отопление/охлаждане и вентилация в зависимост от експлоатационните режими на сградата, топлотехническите и оптични характеристики на предвидените по проекта продукти. Проверката включва  и обхвата и съдържанието на направените изчисления на енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструктивни елементи , на енергопотреблението на процесите за отопляване , климатизация, вентилация , подгряване на вода, осветление и др. Разглеждат се и възможностите за използване на ВЕИ.  Сравняват  се  показателите за съответствие с референтната стойност на същата сграда. Ние, специалистите  от „Компания за енергийно обследване-ЗЕНИТ” ООД освен изпълнението на формалните изисквания по нормативната урeдба  подпомагаме и съдействаме  на Възложителя/ Инвеститора да се ориентира в избора и подбора на съвремените и високоефективни решения и технологии  за достигане на желаните експлоатационни показателе на сградата.

Our email: