side-area-logo

За държавни и ведомствени сгради

 

Обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради в експлоатация – съгласно Закона за енергийна ефективност на задължително сертифициране подлежат всички сгради за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 500 кв.м., а от 9 юли 2015 г. – с разгъната застроена площ над 250 кв. м.  

 

Сертифициране за енергийна ефективност на нови сгради – енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики.

 

Оценка на енергийни спестявания– след  въвеждането на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата се определят постигнатите енергийни спестявания.

Удостоверенията за енергийни спестявания се използват за потвърждаване на изпълнението на определените индивидуални цели на задължените лица.

 

Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котлина задължителна проверка подлежат отоплителни инсталации с водогрейни котлис номинална мощност над 20 kW в сгради за обществено обслужване.Проверките са с различна периодичност в  зависимост от инсталираната мощност и вида на използваното гориво.

 

Изготвяне на планове и програми за енергийна ефективност в общината, дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източниции и биогорива, както и отчети за тяхното изпълнение.

 

Изтегли: За държавни и ведомствени сгради