side-area-logo

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“

 

ГРАНТОВА СХЕМА BG04-02-03

 „МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ СГРАДИ И ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката в качеството му на Програмен оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ кани потенциални бенефициенти да представят проектни предложения по цитираната по-горе покана.

Основната цел на поканата е подмяна на съществуващи и/или изграждане на високоефективни отоплителни системи в общински и държавни сгради, използващи конвенционални горива или възобновяеми източници.

Основно изискване е сградите, за които се кандидатства, да имат изпълнени основни мерки за енергийна ефективност – подменена дограма, изолация по стени и покрив.

Приоритетни са сгради със социално значение – училища, болници, домове за възрастни хора и т.н.

С приоритет са и проекти в сътрудничество с партньори от страните – донори.

Едно проектно предложение може да включва една или повече сгради.

Тази покана е за финансиране на проекти на обща стойност 7 647 059 евро.

Проектните предложения могат да бъдат в две направления:

Компонент 1:       Мерки за енергийна ефективност;

Компонент 2:         Мерки за използване на възобновяема енергия.

Размер на безвъзмездната финансова помощ: от 170 000 до 500 000 евро.

Максимален процент на безвъзмездната финансова помощ е до 100 %.

В подкрепа на изготвяне на проектни предложения и/или търсене на партньори от страна на донорите би могло да се използва Фондът за двустранни отношения, който ще предоставя средства по тази покана, считано от датата на публикуването й.

Въпроси могат да бъдат задавани на адреса на електронната поща:

eerebg04@mee.government.bg

Пълният комплект „Насоки за кандидатстване“ е публикуван на интернет страницата на проекта: www.energygrantsbg.org

Проектните предложения се подават на адрес:

Министерство на икономиката и енергетиката

гр. София, п.к. 1040 ул. „Триадица“, № 8

Краен срок за представяне на проектните предложения: 7 януари 2015 г., 16:30 часа местно време.

За общини

и общински обекти с делегиран бюджет

 

Обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради в експлоатация – съгласно Закона за енергийна ефективност на задължително сертифициране подлежат всички сгради за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 500 кв.м., а от 9 юли 2015 г. – с разгъната застроена площ над 250 кв. м.  

 

Сертифициране за енергийна ефективност на нови сгради – енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики.

 

Оценка на енергийни спестявания– след  въвеждането на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата се определят постигнатите енергийни спестявания.

Удостоверенията за енергийни спестявания се използват за потвърждаване на изпълнението на определените индивидуални цели на задължените лица.

 

Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котлина задължителна проверка подлежат отоплителни инсталации с водогрейни котлис номинална мощност над 20 kW в сгради за обществено обслужване.Проверките са с различна периодичност в  зависимост от инсталираната мощност и вида на използваното гориво.

 

Изготвяне на планове и програми за енергийна ефективност в общината, дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източниции и биогорива, както и отчети за тяхното изпълнение.

 

 

Изтегли: За общини и общински обекти с делегиран бюджет