side-area-logo
 

 

Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в експлоатация

Чл. 36. (1) Енергийните характеристики на сгради в експлоатация се установяват с обследване за енергийна ефективност.

(2) Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.

(3) Обследването завършва с доклад и с издаване на сертификат за енергийни характеристики на сградата. Докладът и сертификатът се изготвят при условията и по реда на наредбата по чл. 48.
Чл. 37. (1) Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради в експлоатация и на части от сгради в експлоатация има за цел да удостовери актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление, определени с наредбата по чл. 31, ал. 3.

(2) Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради в експлоатация и на части от сгради в експлоатация се извършва въз основа на обследване за енергийна ефективност.

(3) Когато отделни части от сграда в експлоатация имат различно предназначение и са обособени като топлинни зони и всяка от зоните има климатизиран обем, по-малък от 90 на сто от общия климатизиран обем на сградата, сертификат по чл. 36, ал. 3 се издава отделно за всяка зона по скала, съответстваща на предназначението на съответната зона.

(4) При наличие на топлинна зона с климатизиран обем, равен или по-голям от 90 на сто от общия климатизиран обем на сградата, сертификатът по чл. 36, ал. 3 се издава за цялата сграда в съответствие със скалата за категорията сгради, към която тази зона принадлежи.

Енергийните характеристики на сгради в експлоатация се установяват с обследване за енергийна ефективност. Обследването има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.

 

Собствениците на сгради или техни представители възлагат с договор извършването на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградите на лице,  вписано в регистъра чл. 43а, ал. 1 в Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

За целите на извършване на обследването за енергийна ефективност собствениците на сгради или техни представители предоставят на лицето, което ще  извършва обследването следните документи, ако има такива:

1. технически паспорт на сградата;

2. резултатите от извършено обследване/обследвания на сградата в обем и при условия, уредени в договора за обследването.

3. доклад от извършена проверка на отоплителни инсталации с водогрейни котли и  климатични инсталации.

За целите на обследването собствениците на сгради или техните представители предоставят на лицето,  извършващо обследването данни за енергопотреблението на сградатаза последните три години.

Резултатите от обследването се отразяват в доклад и резюме. На основата на извършеното обследване за енергийна ефективност се издава сертификат за енергийни характеристики на сградата.

Сертификатът за енергийни характеристики на сгради в експлоатация удостоверява енергийните характеристики на сградите, актуалното потребление на енергия и принадлежността на сградата към конкретния клас на енергопотребление.

Сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация

Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се издава след извършено обследване за енергийна ефективност.

v  На задължително сертифициране подлежат всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. – с разгъната застроена площ над 250 кв. м.

Собствениците им са длъжни да изпълнят мерките за повишаване на енергийната ефективност, предписани от обследването за енергийна ефективност, в тригодишен срок от датата на приемане на резултатите от обследването.

При неизпълнение на мерките, предписани в доклада от обследването за енергийна ефективнос в този срок, се налага глоба от 10 000 до 30000 лв. или имуществена санкция от 50000 до 100 000 лв. съгласно Закона за енергийна ефективност.

v  Възложителите по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията са длъжни да придобият по реда на Закона за енергийна ефективност сертификат за енергийни характеристики на сградата в срок не по-рано от три и не по-късно от 6 години от датата на въвеждането й в експлоатация.

На възложител на сграда, който не изпълни задължението си за придобиване на сертификат за енергийните характеристики на сградата в посочения срок, се налага глоба от 1000 до 10000 лв. или имуществена санкция от 5000 до 50000 лв. съгласно Закона за енергийна ефективност.

Съгласно Закона за местните данъци и такси в зависимост от годината на въвеждане в експлоатация на сградата, класа на енергопотребление, използването на енергия от възобновяеми източници е предвидено освобождаване от данък за сградата за срок от 3 до 10 години.

Сертификатът за енергийни характеристики на сградата се актуализира във всички случаи на извършване на дейности, водещи до подобряване на цялостните енергийни характеристики на сградата, като:

1. реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сградата;

2. текущ ремонт на инсталации на сградата;

3. други дейности.

На възложител по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията, който не актуализира сертификата за енергийни характеристики на сградата, се налага глоба от 1000 до 3000 лв. или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

При настъпване на изменения в условията, при които сертификатът е издаден, както и при промяна на обстоятелствата, отразени в него, собственикът на сградата следва да извърши ново обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградата.