Д Е К Л А Р А Ц И Я

от Управителят

 на „КЕО-ЗЕНИТ” ООД

относно

политиката по качество

Като дружество с установени позиции на пазара, ние ясно осъзнаваме, че развитието и просперитетът ни зависят от убедеността и доверието на нашите клиенти в способността ни да гарантираме пълното задоволяване на очакванията им по отношение качеството и условията на изпълнение на предлаганите от нас продукти и услуги. През изтеклите години дружеството има своите реални постижения със запазване на постоянните клиенти и спечелване на нови, въз основа качеството на предлаганите продукти.

            В променените пазарни условия на изостряща се конкуренция, настоящето ни членство в Европейския съюз и все по-строги изисквания към естеството и качеството на продуктите, който ние предлагаме, ние съзнаваме, че успешен бизнес сега е възможен само чрез съобразяване с изискванията на международния стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008. Убедени сме че, за да запазим съществуващите и разширим пазарните си позиции е необходимо да спазваме и да поддържаме:

  • Непрекъснато удовлетворяване на изискванията на клиентите;
  • Пълно съответствие с всички приложими стандарти, законови и нормативни актове;
  • Внедряване и непрекъснато подобрение на ефективността и ефикасността на системата за управление на качеството
  • Подобряване на ефективността чрез мотивиране на целия персонал за постигане на определените цели по качеството;

и че:

пътят за спечелването на нови клиенти и пазари минава през внедряване и поддържане на ефикасна система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, за да се гарантира предоставянето на клиентите на продукти с гарантирано качество

 

Ето защо, за да повишим доверието на нашите клиенти и партньори ръководството на дружеството в мое лице декларира че:

  1. Гарантира изпълнението и предлагането на продукти с желаното качество чрез въвеждане, поддържане и ефективно функциониране на система за управление на качеството, съответстваща на ISO 9001:2008, която непрекъснато ще се развива и адаптира към изискванията на международните стандарти.
  2. Осигурява необходимите ресурси за ефикасното функциониране на системата.
  3. провежда иновационна политика, насочена към повишаване надеждността на процесите и качеството на продуктите.
  4. Осигурява квалифициран, мотивиран и обучен персонал за всички необходими длъжности.
  5. Проверява ежегодно и провежда мероприятия за непрекъснато подобряване на качеството на обслужване и действието на системата за управление на качеството.

 

            С реализирането на тази политика се цели да се създадат предпоставки за разширяване на нашите пазари и за по-добри финансови резултати и просперитет. Чрез ефикасна система за управление на качеството, ние постигаме възможността да предлагаме на нашите клиенти продукти с гарантирано качество и с функционални характеристики, които напълно покриват техните изисквания, с конкурентоспособни реалистични цени и в договорираните срокове.

Действащата система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 гарантира

 

качество в управлението

качество на предлагания продукт

качество на взаимоотношенията.

 

            Като УПРАВИТЕЛ, аз декларирам своето лично участие и отговорност, за внедряване и поддържане на ефикасна система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008.

 

20.01.2014 г.                                                                           Управител:

                                                                                                             / д-р инж. Марко Димитров/