На проверка по реда на Закона за енергийната ефективност  подлежат климатичните инсталации с номинална електрическа мощност над 12 kW в сгради за обществено обслужване.

Проверката има за цел установяване нивото на ефективност при тяхната експлоатация и идентифициране на мерки за нейното повишаване.

Климатичните инсталации подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на всеки 4 години.

На собственик на климатична инсталация с номинална мощност над 12 kW в сграда за обществено обслужване, който не изпълни препоръките, предписани в доклада от проверката за енергийна ефективност, в срок до една година след приемането на резултатите от проверката, се налага глоба от 150 до 200 лв. или имуществена санкция от 500 до 1500 лв

Във връзка със създаването и поддържането на база данни в Агенцията за устойчиво енергийно развитие собствениците на климатичните инсталации с номинална мощност над 12 kW в сгради за обществено обслужване.  имат задължението да подадат декларация по образец в Агенцията за устойчиво енергийно развитие в срок до6 месеца от датата на въвеждане в експлоатация на климатичната инсталация.  За неподаването на такава информация се налага глоба от 150 до 200 лв. или имуществена санкция от 1500 до 2000 лв.