Продуктивно и отмимално използване на енергиините ресури и намаляване на отпечатъка върху околната среда.

СПЕСТЕНАТА ЕНЕРГИЯ ДНЕС Е АКТИВ ЗА УТРЕ

Главният ни фокус е изследването на енергийното потребление и подготовка за сертифициране по стандарта ISO 50001:2018 . Международният стандарт ISO 50001:2018- Системи за енергиен мениджмънт  определя рамката на най-добрите практики в управлението на енергията. Промишлени предприятия, търговски, общински и правителствени учреждения, както и цели организации, могат да постигнат по-природосъобразни и икономични системи за управление на енергията, показвайки съответствие с изискванията на ISO 50001:2018 .

Обследване за енергийна ефективност
На сгради в експлоатация

Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност. Задължените лица по ЗЕЕ извършват обследването за енергийна ефективност периодично.

Енергиен сертификат
Сертификат за енергийни характеристики

Енергийният сертификат удостоверява енергийните характеристики на сградата, актуалното потребление на енергия и принадлежността на сградата към конктретния клас на енергопотребление.

Енергийни спестявания
Намаляват енергийното потребление и финансовите разходи

Удостоверенията за енергийни спестявания потвърждават количествените и качествените характеристики на енергийните спестявания, постигнати в резултат на изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Add a heading
Консултации

След придобиване на стандарт 500001:2018, организациите реализират енергийни спестявания, намаляват енергийното потребление и финансовите разходи, съответно и зависимостта си от трети страни доставчици на енергия.

consultationEnergyEfficiency
Предимства

Организациите ограничават въздействието, което оказват върху околната среда, повишават конкурентноспособността си и подобряват репутацията си. Задължените лица се освобождават от нормативните задължения да извършват периодично енергийно обследване.

is_audit_right_for_me-1
Енергиен одит

Нашият екип има опита и техническата експертиза да ви предостави обучение, анализ на пропуските, оценяване и вътрешен одит от независима страна, представяне пред сертифициращия орган, с цел организациите успешно да въведат ефективна система за управление на енергията.

ПИШЕТЕ НИ ТУК

Може да ни откриете тук
  • Адрес: София, ж.к. Красно Село, 208А

  • email: keozenit@gmail.com

  • Телефон: +359 888 50 11 68