Предимства на енергийната ефективност

По-ефективното използване на енергията е един от най-бързите и рентабилни начини за спестяване на пари, намаляване на емисиите на парникови газове, създаване на работни места и задоволяване на нарастващото търсене на енергия.

Многото предимства на енергийната ефективност включват:

Околна среда

Повишената енергийна ефективност може да ограничи използването на изкопаеми горива, емисиите на парникови газове и други замърсители, както и да намали използването на вода.

Икономически спестявания

Подобряването на енергийната ефективност може да намали индивидуалните сметки за комунални услуги, да създаде работни места и да помогне за стабилизиране на цените на електроенергията.

Управление на риска

Енергийната ефективност също спомага за диверсифициране на потрфолиото от комунални ресурси и намалява несигурността, свързана с променливите цени на горивата.

Кликни тук за информация относно подготовка за сертифициране по стандарта ISO 50001:2018 – Системи за енергиен мениджмънт, енергиен сертификат, одит, обучения или други услуги.

Recommend
Share
Tagged in