По-ефективното използване на енергията е един от най-бързите и рентабилни начини за:

 • спестяване на средства
 • намаляване на емисиите на парникови газове
 • създаване на работни места
 • задоволяване на нарастващото търсене на енергия

Предимства на енергийната ефективност

Ние предлагаме:

 • Сертификат за проектни енергийни характеристики за нова сграда при въвеждане в експлоатация
 • Обследване и сертифициране на сграда в ескплоатация
 • Доклад за оценка на съответствието на изискванията за енегийна ефективност на инвестиционен проект
 • Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли или климатични инсталации
 • Програми за енергийна ефективност на Общини по ЗЕЕ
 • Програми по Закона за възобновяеми източници на енергия  на Общини
 • Изчисляване и доказване на енергийни спестявания;
 • Финансови изчисления за енергоспестяващи мерки
 • Становища по проекти
 • Консултации
 • Обучения или други услуги.

Компания за енергийно обследване – Зенит ООД е регистрирана в Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Изготвяме легитимни документи по Закона за енергийна ефективност и свързаните с него Наредби:

Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради.

Наредба № Е-РД-04-1 от 14 март 2019 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от закона за енергийната ефективност.

Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания и приложенията към нея.

НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им.

В случай, че имате въпрос или нужда от допълнителна информация относно Вашата сграда се свържете в нас на keozenit@gmail.com или на телефон +359 888 50 11 68.