По управление на енергийната ефективност в общината:

  • Разработване на програма за енергийна ефективност на общината по Закона за енергийната ефективност;
  • Изготвяне на годишни отчети към АУЕР.
  • Разработване на програми за използване на енергия от възобновяеми източници по Закона за енергията от възобновяеми изочници;
  • Разработване и Въвеждане на система  за енергиен мениджмънт на Общината, на  отделни или група обекти /сгради, например детски градини, училища/. Прави се преглед на управлението на енергийните услуги, създава се базова линия на потреблението за непрекъснат контрол и се изготвя документация по управление на енергията, в съответствие с международния стандарт ISO 50001 – Системи за енергиен мениджмънт;


We keep your data private and share your data only with third parties that make this service possible. Read our Privacy Policy.