Програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Общини

Водещият правен инструмент в областта на използването на енергията от ВЕИ е Директива ЕС 2018/2011 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. ЕК, Съветът на ЕС и ЕП приеха обвързващата цел до 2030 г. на европейско равнище да се постигне дял на ВЕИ от поне 32% от крайното брутно потребление на енергия.

Като страна членка на ЕС, Република България следва в своето законодателство политиките на ЕС за ЕЕ и ВЕИ. Отношенията, възникващи във връзка с повишаването на ЕЕ, се регламентират от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Същевременно, създаването на предпоставки за енергийна сигурност на страната при ефективно използване на енергията и енергийните ресурси е основна цел на Закона за енергетиката (ЗЕ), а повишаването на жизнения стандарт на населението чрез икономически ефективно използване на енергията от възобновяеми източници е сред целите на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Освен тях, пряко отношение имат Законът за устройство на територията (ЗУТ), Законът за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и Законът за националната стандартизация.

Министерството на енергетиката публикува новия дългосрочен стратегически документ – Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г., който заменя действащите до момента различни планове в отделните подсектори. В съответствие с приоритетите на ЕС енергийната ефективност е поставена на първо място в проекта на Интегрирания план, а мерките, свързани с ВЕИ, подпомагат изпълнението на целите за намаляване на емисиите на парникови газове. В съответствие с препоръките на ЕК България ще повиши националната си цел за дела на енергията от възобновяеми източници, който трябва да достигне 27% от брутното крайно потребление на енергия до 2030 г.

Съгласно Закона за енергийна ефективност държавната политика в областта на енергийната ефективност се изпълнява от всички държавни и местни органи. За тази цел държавните и местните органи разработват и приемат програми за използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива и програми за енергийна ефективност и представят ежегодно отчети за изпълнението на тези програми в Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Закона за енергията от възобновяеми източници изисква общинските съвети да приемат :

-Дългосрочната програма за използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива, трябва да е с  времеви хоризонт  до 2030 г .

Краткосрочните  програмитрябва да  съответстват на приетите дългосрочни и могат да бъдат  със срок от 3 години.

Кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския съвет тези  програми и предоставя ежегодно отчет за изпълнението им в Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Дългосрочната програма за използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива и стратегически документ за всяка община в страната. Нейната структура и съдържание се разработват в съответствие с указанията на АУЕР и отразяват спецификите на всяка Община.

Ръководството на общината  осигурява необходими условия за въвеждане на устойчив и ефективен подход към управлението на дейностите за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива чрез разясняване и популяризиране на икономическите и екологичните ползи от енергията, произведена от възобновяеми източници.

Ефективно изпълнение на дейностите по тези програми изисква  прецизното и навременното им изготвяне, проследяване на постигнатите резултати – мониторинг и ежегодно отчитане за изпълнението им в Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) съгласно  изискванията на националното законодателство.

На фона на настоящата обстановка и предизвикателствата, пред които са изправени общините, доброто управление на ресурсите, достъпът до финансиране, правилните и навременни действия са изключително важни за успешното възстановяване  и устойчивото развитие на общината.

Като специалисти с дългогодишен опит в областта на енергийната ефективност , енергийния мениджмънт и ВЕИ бихме искали да насочим Вашето внимание към приноса, който може да имат  доброто планиране и управлението на енергийните ресурси за преодоляване на кризата.

Нашата дейност може да бъде  синхронизирана с изискванията на грантовата  инициатива в подкрепа на местните инвестиции за устойчива енергия в Европейската общност по Ваше желание!

Предлагани от нас услуги:

  • Разработване на програми за използване на енергия от възобновяеми източници по Закона за енергията от възобновяеми изочници;
  •  Изготвяне на годишни отчети към АУЕР.
  •  Разработване и Въвеждане на система за енергиен мениджмънт на Общината, на  отделни или на група обекти /сгради, например детски градини, училища/, в съответствие с международния стандарт ISO 50001 – Системи за енергиен мениджмънт;

 

Примерна оферта можете да изтеглите оттук.