Проверка за ененергийна ефективност на водогрейни котли

На проверка по реда на Закона за енергийната ефективност подлежат отоплителни инсталации с водогрейни котли с полезна номинална мощност над 20 kW в сгради за обществено обслужване.

Проверката има за цел да установи нивото на ефективност при тяхната експлоатация и да идентифицира мерки за нейното повишаване.

В зависимост от инсталираната мощност и вида на използваното гориво отоплителните инсталации с водогрейни котли подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на:

1. всеки 4 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност от 20 до 50 kW включително;

2. всеки три години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност от 50 до 100 kW включително;

3. всеки две години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност над 100 kW включително;

4. всеки 4 години – за отоплителни инсталации с водогрейни котли на природен газ с единична номинална мощност над 100 kW включително.

 

На собственик на отоплителна инсталация с водогреен котел на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100 kW, който не изпълни задължението си за периодична проверка, се налага глоба от 150 до 200 лв. или имуществена санкция от 1500 до 2000 лв.

На собственик на отоплителна инсталация с водогреен котел на течно гориво, твърдо гориво или на природен газ с номинална мощност над 100 kW, който не изпълни задължението си за периодична проверка, се налага глоба от 1500 до 2000 лв. или имуществена санкция от 15 000 до 20 000 лв.

Проверката на отоплителните инсталации с водогрейни котли се извършва през отоплителния период при работещи отоплителни инсталации с водогрейни котли.

Първата проверка на инсталирани водогрейни котли в нови сгради се извършва в обхвата на обследване за енергийна ефективност на сградата след въвеждането й в експлоатация.

На собственик на отоплителна инсталация с водогреен котел с номинална мощност над 20 kW в сграда за обществено обслужване, който не изпълни препоръките, предписани в доклада от проверката за енергийна ефективност, в срок до една година след приемането на резултатите от проверката, се налага глоба от 150 до 200 лв. или имуществена санкция от 500 до 1500 лв

Във връзка със създаването и поддържането на база данни в Агенцията за устойчиво енергийно развитие собствениците на отоплителните инсталации с водогрейни котли с номинална мощност над 20 kW в сгради за обществено обслужванеимат задължението да подадат декларация по образец в Агенцията за устойчиво енергийно развитие в срок до 6 месеца от датата на въвеждане в експлоатация на отоплителните инсталации с водогрейни котли.  За неподаването на такава информация се налага глоба от 150 до 200 лв. или имуществена санкция от 1500 до 2000 лв.