Спестената енергия днес е актив за утре.

Процедурата:

Проверката за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли в сгради има за цел установяване нивото на ефективност при тяхната експлоатация и идентифициране на мерки за нейното повишаване. Проверка на инсталирани водогрейни котли в нови сгради се извършва в обхвата на обследването за енергийна ефективност на сградата след въвеждането й в експлоатация.

На проверка по реда на Закона за ЕЕ подлежат отоплителни инсталации с водогрейни котли в сгради с полезна номинална мощност за отопление на помещения над 20 kW. 

Измерванията се извършват с апаратура TESTO и се анализират с оригинален софтуер TESTO.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
  • Данни за изразходваните горива и електрическа енергия 
  • Технически паспорт на котела 
  • Договор за поддръжка на котела
  • Документ за правоспособност на лицето обслужващо котела 
  • Данни за температурните режими и експлоатация
ЦЕНА:
  • 1 котел – 960 лв
  • 2 котела – 1728 лв 
  • 3 и повече котела – по договаряне
testo-330-2LL-Flue-Gas-Analysers-pipes-2_pdpz

Свържете се с нас за безплатна консултация.

Вписани сме в регистъра на АУЕР по чл.44, ал.1 от ЗЕЕ под рег. номер 160 от 2009г.