Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в експлоатация

За какво са необходими енергийното обследване и сертифициране на сгради в експлоатация?

Необходими са за изготвяне на конкретни  проекти и започване на строителни и инсталационни дейности , свързани с енергийно обновяване/саниране на сградата и нейните инсталации. Получавате документи подкрепящи и доказващи вашите инвестиционни планове пред финансиращи институции. Получавате база за въвеждане на енергиен мениджмънт и непрекъснат контрол на разходите.

 • Обследване – има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му и да препоръча енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност .
 • Сертифициране – има за цел да удостовери актуалното състояние на потреблението на енергия в сгради или на части от сгради, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление, определени с Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. и Наредба № РД-02-20-3 от 09.11.2022 г.

Какво представлява процедурата?

 •  След подписване на договор и получаване на необходимите документи, екипът ни извършва оглед, събира данни, прави измервания,  изчисления и анализи. Определят се енергоспестяващите мерки за подобряване на класа на сградата. Представят се финансовите разходи за реализирането им и срокът за откупуването им.
 • Резултатите от обследването се отразяват в доклад и резюме. Издава се сертификат за енергийните характеристики на сградата.

 Какви са необходимите документи за започване на  енергийното обследване и сертифициране на сгради в експлоатация?

 1.      Проекти от построяването на сградата- Архитектура, Конструктивна, Електро, Отопление, вентилация, климатизация, Енергийна ефективност, ако има такива.
 1.       Резултати от извършено обследване на сградата в предишен период (старо обследване), ако има такова.
 2.      Доклад от извършена проверка на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации, ако има такива (ако няма такъв– ние извършваме проверката и го изготвяме).
 3.      Данни за енергопотреблението на сградата за последните три години /36 месеца/- електричество, вода, газ, твърдо гориво, мазут и други /фактури от доставчиците/.

  Документите може да се предадат лично или да се изпратят по имейл .

 Колко време отнема изготвянето на сертификата?

 • Изготвянето на доклад, резюме и сертификат отнема от 7 до 30 календарни дни.

 Каква е стойността?

 • Стойността варира според сградата – за повече информация, изпратете запитване или се свържете с нас.

 За кой географски район се изпълнява услугата?

 • Работим за държавни, общински и частни обекти в цялата страна.

Ако в сградата има например ресторант, офисна част и жилищни помещения, това променя ли нещо?

 • Издават се сертификати за частите от сгради с различно предназначение, според изискванията на нормативната уредба.

 Задължения на собствениците на сгради:

 • Собствениците на сгради с РЗП над 250 кв.м. са задължени лица по ЗЕЕ.
 • Препоръчаните енергоспестяващите мерки се изпълняват в срок до три години.

Предимства за собствениците на сгради:

 • Получавате по-комфортна среда за обитателите.
 • Получавате намаление на финансовите разходи към доставчиците на енергийни източници.
 • Получавате право на освобождаване от данък за сградата, съгласно Закона за местните данъци и такси в зависимост от годината на въвеждане в експлоатация на сградата, класа на енергопотребление, използването на енергия от възобновяеми източници за срок от 3 до 10 години.
 • Получавате  оценка на количеството спестени емисии CO2 в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност– оценката се извършва по потребна енергия.

Дейността се извършва от изпитан екип от експерти – квалифицирани инженери със значителен опит в областта на Енергийната ефективност, преминали обучение от 2008 година и регистрирани в АУЕР от 2009 година.

В случай, че имате въпрос или нужда от допълнителна информация относно Вашата сграда се свържете в нас на keozenit@gmail.com или на телефон +359 888 50 11 68.